REGULAMIN

Rejestracja uczestników konkursu została zakończona 30 czerwca 2011.

Prace konkursowe mogą być złożone wyłącznie przez zarejestrowanych uczestników konkursu.

Termin składania prac – 31 sierpnia 2011.

Ogłoszenie laureata konkursu odbędzie się w październiku 2011 roku.

Nagrodzona praca oraz wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w galerii ZNACZY SIĘ w listopadzie 2011.

Nagroda główna w konkursie wynosi 10 000 zł. Wybrany krój otrzyma tytuł oficjalnego kroju pisma Czesława Miłosza i zostanie wykorzystany w publikacji utworów poety.

Gwarantujemy także szeroką promocję nagrodzonego kroju.

Pełny regulamin konkursu:

pobierz regulamin konkursu

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KRÓJ LITERNICZY IM. CZESŁAWA MIŁOSZA

Z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza – poety, pisarza, tłumacza – Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ (organizator) ogłasza Międzynarodowy Konkurs dla Studentów na Projekt Kroju Literniczego „Milosz”. Urodzony w 1911 w Szetejniach, (obecnie Litwa) Miłosz kształcił się w międzywojennej Polsce, którą ze względów politycznych opuścił na początku reżimu komunistycznego w 1951, by ostatecznie w 1960 osiąść w Stanach Zjednoczonych. Od upadku komunizmu w Polsce w 1989 dzielił swój czas pomiędzy Stany a Polskę, gdzie w 2004 zmarł w Krakowie. Miłosz, którego ojczystym literackim językiem był polski, jest jednym z najważniejszych poetów XX wieku. W swych esejach i pozostałych dziełach literackich dał się poznać jako wnikliwy obserwator przemian kulturalnych, społecznych i politycznych na całym świecie. Przyznając Miłoszowi Nagrodę Nobla członkowie Akademii Szwedzkiej określili go jako poetę, „który z bezkompromisową przenikliwością opisuje zagrożoną ludzką egzystencję w świecie pełnym konfliktów”.

Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ zachęca do kreatywnego myślenia o twórczości Czesława Miłosza i uczczenia jego słowa poprzez zaprojektowanie kroju literniczego zadedykowanego wybitnemu artyście. Zgodnie z misją stwarzania młodym debiutującym projektantom szansy zaistnienia, Fundacja ZNACZY SIĘ zaprasza wszystkich studentów i absolwentów roku 2010 i 2011, którzy chcą sprawdzić się w roli projektanta fontu w standardzie OpenType używanego do wydawania dzieł Miłosza w języku polskim i angielskim. Zwycięski projekt uzyska miano kroju „Milosz”, a jego autor (autorzy) otrzymają nagrodę wysokości 10 000 zł.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 maja 2011.
Projekty konkursowe przyjmowane są do 31 sierpnia 2011.

Zasady udziału w konkursie

 1. Warunki uczestnictwa
  1. Do międzynarodowego konkursu na projekt kroju literniczego im. Czesława Miłosza przystąpić mogą studenci oraz absolwenci z lat 2010 i 2011 z uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego.
  2. Kierunek studiów uczestników konkursu nie odgrywa roli przy ocenie prac.
  3. Wiek, płeć i narodowość uczestników nie są brane pod uwagę przy ocenie prac.
  4. Do konkursu może przystąpić jeden uczestnik bądź zespół składający się z nie więcej niż pięciu osób. Wszyscy członkowie zespołu muszą spełniać kryteria uczestnictwa zawarte w punkcie 1.1.
  5. Każdy zgłoszony projekt musi być niepowtarzalnym i oryginalnym dziełem.
  6. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone: prace wcześniej publikowane, używane kroje liternicze, zmienione (rozszerzone i poprawione) wersje istniejących krojów. Dotyczy to także fontów z nowym zestawem glifów (np. z dodanym zestawem łacińskim), rozwiązań wariantowych, znaków alternatywnych, poszerzonych o zestawy kapitalików, ligatur, form pochyłych, nowych stylów dla cyfr, ornamentów, itp. – generalnie wszelkich rozszerzeń wcześniej publikowanego kroju, jedynie przebudowywanego na potrzeby konkursu.
  7. Każdy uczestnik bądź zespół może być autorem nie więcej niż trzech projektów.
  8. Każdy projekt musi być zgłoszony osobno.
  9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin, ani studenci kiedykolwiek prowadzeni przez członków Jury, członków rady programowej oraz zarządu Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ.
 2. Zgłoszenia
  1. Każdy uczestnik indywidualny bądź zespół musi dokonać rejestracji na stronie internetowej konkursu www.typemilosz2011.pl i pobrać materiały niezbędne do zgłoszenia. Termin rejestracji upływa 31 maja 2011. Materiały określają wymogi techniczne, zawierają fragmenty poezji i prozy Czesława Miłosza w języku polskim i angielskim, które mają być użyte w projektach, oraz formularz zgłoszeniowy.
  2. Zgłoszone projekty muszą zostać przysłane w odpowiednim formacie określonym przez Organizatora. Organizator przypisze każdemu projektowi osobny kod i utajni nazwiska autorów projektów, by zapewnić całkowitą bezstronność członków Jury. Informacje dotyczące formatu znajdują się w punkcie 6.
  3. Zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
  4. W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną dostarczone do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2011 do godz. 17. Organizator zapozna się ze wszystkimi projektami zgłoszonymi w terminie konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione i niedoręczone projekty.
  5. Projekty należy przysłać drogą pocztową albo doręczyć osobiście do siedziby Fundacji ZNACZY SIĘ Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ ul. Kościuszki 37 30-105 Kraków
  6. Projekty należy dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem, który zawiera (a) imię i nazwisko studenta/absolwenta (b) nazwisko opiekuna naukowego projektu (c) nazwę uczelni (d) adres i dane kontaktowe (e) podpisane oświadczenie o oryginalności projektu
  7. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
  8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z wykonaniem oraz dostarczeniem zgłoszonych projektów.
  9. Organizator nie zwraca uczestnikom materiałów wysłanych na konkurs.
 3. Gwarancja oryginalności projektu.
  1. Każdy zgłoszony projekt musi być niepowtarzalny i oryginalny.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organizatora dotyczących oryginalności danego projektu, jego autor zostanie poproszony przedłożenie szkiców, notatek lub innych dowodów poświadczających autorstwo projektu. W razie dalszych niejasności o weryfikację projektu może zostać poproszony również promotor autora-opiekun danego projektu.
  3. Jeżeli Organizator uzna, że zgłoszony projekt nie jest oryginalną pracą jego autora albo że projekt był już wcześniej publikowany bądź używany, zgłoszenie zostanie wyłączone z konkursu.
  4. Decyzja Organizatora o wyłączeniu danego projektu z konkursu jest nieodwołalna.
 4. Ocena
  1. Ocenianie projektów odbędzie się przy całkowitej anonimowości zgłoszonych prac, które zostaną wcześniej zakodowane przez Organizatora. Członkowie Jury nie otrzymają żadnych informacji dotyczących autorów ocenianych projektów.
  2. Projekty zostaną ocenione przez międzynarodowe Jury powołane przez Organizatora Przewodnicząca Jury: Barbara Kęsek-Bardel (Polska) – prezes Fundacji ZNACZY SIĘ; kierownik artystyczny Wydawnictwa Znak. Członkowie: Veronika Burian (Czechy) – projektantka krojów pism, założycielka i członkini TypeTogether. Pilar Cano (Hiszpania) – projektantka graficzna i krojów pism, współautorka Typosphere. New fonts make you think. Kuba Sowiński (Polska) – projektant graficzny, wykładowca akademicki i współwydawca magazynu „2plus3D”. Robert Oleś (Polska) – projektant graficzny, typograf, wykładowca akademicki, współorganizator Festiwalu Kraktypo.
  3. Organizator ma prawo do powołania dodatkowego członka Jury.
  4. W pierwszej turze obrad Jury wybierze shortlistę projektów, z której w drugiej turze wyłoniony zostanie zwycięzca oraz najwyżej dwa wyróżnienia.
  5. Autor nagrodzonego projektu otrzyma 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych polskich). Jeśli zwycięski projekt będzie autorstwa zespołu, nagroda zostania równo podzielona między jego członków. W przypadku wypłaty w obcej walucie (euro bądź dolary), nagroda zostanie przeliczona według kursu z dnia ogłoszenia wyników konkursu.
  6. Nagroda zostanie przyznana za krój pisma „Milosz“ w czterech podstawowych odmianach, spełniający oczekiwania edytorskie i projektowe przedstawione w regulaminie. Wyróżnienia mogą być przyznane za interesujące i innowacyjne rozwiązania zakwalifikowane do finału konkursu.
  7. Promotor-opiekun naukowy zwycięskiego projektu otrzyma dyplom uznania.
  8. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w połowie października 2011 (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).
  9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
  10. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody albo/ani wyróżnień.
 5. Prezentacja i promocja projektów.
  1. Nagrodzony projekt zostanie nazwany krojem literniczym „Milosz” podlegającym prawu autorskiemu.
  2. Nagrodzony projekt, projekty wyróżnione oraz zakwalifikowanych do shortlisty zostaną zaprezentowane na stronie konkursu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do pokazania części bądź całości projektów na stronie konkursu oraz na wystawie pokonkursowej.
  4. Krój literniczy „Milosz” będzie promowany wśród wydawców przy użyciu mediów, strony konkursu oraz innych kanałów informacyjnych.
  5. Prawami do kroju literniczego „Milosz” rozporządza Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ na zasadzie licencji wyłącznej w okresie 2 lat od zakończenia konkursu. Autor (autorzy) kroju literniczego „Milosz” otrzymają honorarium z tego tytułu. Po okresie 2 lat prawa wracają do autora (autorów). Szczegóły dotyczące zakresu licencji, jak również wysokości i sposobu wypłacania honorarium zostaną określone w umowie zawartej z laureatem (laureatami) konkursu.
  6. Każdy zainteresowany będzie mógł używać kroju literniczego „Milosz” na zasadzie umowy zawartej z Fundacją Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ.
 6. Warunki przyjęcia projektu do konkursu
  1. Zgłaszany krój powinien być zapisany we wszystkich odmianach w plikach Open Type, ze znakami diakrytycznymi dla języków środkowoeuropejskich. Zgłaszany font powinien zawierać cztery odmiany: Regular, Italic, Bold i Bold Italic oraz kapitaliki – czyli kompletny zestaw form niezbędnych dla poprawnego składu tekstu ciągłego.
  2. Prezentację kroju należy wysłać na planszy w formacie A3 (297mm x 420mm) (USA Tabloid (11in. x 17 in.)). Wydruki powinny zostać wykonane na drukarkach laserowych o rozdzielczości minimum 600 dpi. Każda plansza w granicach określonego przez specyfikacje marginesu powinna być podpisana nazwą kroju: Milosz, ale nie może zawierać imienia, nazwiska, pseudonimu ani żadnych danych osobowych projektanta. Dane projektanta powinny być dostarczone zgodnie ze specyfikacją regulaminu.
  3. Wydruki powinny prezentować zarówno krój jak i skład tekstu w sposób pozwalający ocenić przydatność projektowanego pisma do wymogów składu tekstu ciągłego.
  4. Wydruki powinny prezentować krój pisma zgodnie z intencją projektanta, niemniej w prezentacji musi być widoczne, jak pismo pracuje zarówno w nagłówkach, jak i na rozkładówce, w tekście ciągłym prozą i w składzie poezji.
  5. Teksty testowe zamieszczone na stronie projektu należy zastosować w opracowywanych prezentacjach w obu wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
  6. Płyty CD i DVD nie są przeznaczone do użytku przez członków Jury, mogą więc być podpisane przez uczestnika konkursu.
  7. Zdigitalizowane kopie projektów mogą być użyte przez Organizatora do celów promocyjnych po zakończeniu konkursu.
  8. Po zgłoszeniu projektu nie można wprowadzać do niego żadnych zmian ani poprawek. Przed wysłaniem pracy na konkurs należy upewnić się, czy spełnia ona wymogi konkursu.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian zasad konkursu. Wszystkie informacje o ewentualnych zmianach zostaną podane na stronie konkursu. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Informacja kontaktowa

W sprawie konkursu prosimy o kontakt przez stronę konkursu www.typemilosz2011.pl
email: typemilosz2011@znaczysie.pl

lub bezpośrednio z przedstawicielkami Organizatora:

Joanna Peplińska
email: peplinska@znaczysie.pl

Beata Czajkowska
email: czajkowska@znaczysie.pl

Adres pocztowy:
Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ
ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków